RC FAN TURBO FAN TURBO BLOWER SIROCCO FAN
PLATE FAN AIR FOIL FAN LIMIT LOAD FAN AXIAL FAN
TYPE KW TYPE KW
No.2 1.5 ~ 3.7 No.2 3.7 ~ 7.5
No.2 1/2 2.2 ~ 7.5 No.2 1/2 5.5 ~ 15
No.3 2.2 ~ 11 No.3 5.5 ~ 15
No.3 1/2 5.5 ~ 15 No.3 1/2 11 ~ 22
No.4 5.5 ~ 18.5 No.4 15 ~ 30
No.4 1/2 7.5 ~ 30 No.4 1/2 22 ~ 37
No.5 11 ~ 37 No.5 30 ~ 45
No.5 1/2 11 ~ 45 No.5 1/2 37 ~ 55
No.6 11 ~ 55 No.6 45 ~ 95
No.7 15 ~ 75 No.7 55 ~ 110
 
 
1. 구조견고   1. 시멘트 공장용
2. 분진, 분말 등 이송에 적합   2. 주조 공장용
    3. 제분 공장용
    4. 목재 공장용
    5. 집진 장치용