RC FAN TURBO FAN TURBO BLOWER SIROCCO FAN
PLATE FAN AIR FOIL FAN LIMIT LOAD FAN AXIAL FAN
TYPE KW TYPE KW
Ø350 0.4 ~ 0.75 Ø850 3.7 ~ 11
Ø400 0.4 ~ 0.75 Ø900 3.7 ~ 15
Ø450 0.4 ~ 0.75 Ø950 5.5 ~ 15
Ø500 0.4 ~ 1.5 Ø1000 5.5 ~ 22
Ø550 0.4 ~ 1.5 Ø1100 5.5 ~ 22
Ø600 0.75 ~ 2.2 Ø1200 7.5 ~ 30
Ø650 0.75 ~ 3.7 Ø1300 11 ~ 37
Ø700 1.5 ~ 5.5 Ø1400 15 ~ 45
Ø750 2.2 ~ 7.5 Ø1500 15 ~ 55
Ø800 2.2 ~ 11    
 
 
1. 대풍량   1. 일반 건축물용
2. 고효율   2. 선박용
3. 구조 간단  

3. 통풍, 배풍, 냉각용

4. 소형, 경량